Chọn hạt chia tốt: ĐEN hoặc TRẮNG, nhưng không bao giờ là NÂU

Để lại phản hồi